Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)

1. Úvodní ustanovení a přehled pojmů

 1. Pojmy " Aplikace", "Provozovatel", "Uživatel" mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky. Uživatel může v souvislosti s problematikou ochrany a zpracování osobních údajů být také uveden jako „Subjekt údajů“.
 2. Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost se nazývá „Správce“. Správcem osobních údajů je Provozovatel Aplikace, tedy společnost Qsiga s.r.o., se sídlem Suchý vršek 2107/30, 158 00 Praha 5.
 3. Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro Správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se nazývá „Zpracovatel“ či „Obchodní partner“.
 4. Provozovatel žádné osobní údaje Uživatelů neposkytuje neoprávněným třetím stranám a ani žádné osobní údaje Uživatelů využívá k reklamním účelům.

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

 1. Správce eviduje o Uživateli za účelem zajištění provozu Aplikace tyto údaje:
  • Email – slouží jako přihlašovací jméno uživatele
  • Heslo – slouží pro ověření uživatele (interně uloženo šifrované)
 2. Právní základ pro zpracování zajištění provozu Aplikace je oprávněný zájem a plnění smluvního vztahu.
 3. U Uživatelů, kteří využívají placenou verzi Aplikace, eviduje Správce pouze nezbytné údaje za účelem zpracování požadavku a dané služby pro Uživatele. Jedná se o zejména tyto údaje:
  • Jméno a příjmení – slouží pro fakturaci
  • Název organizace – slouží pro fakturaci
  • Fakturační adresa – slouží pro fakturaci
  • IČO – slouží pro fakturaci
  • DIČ – slouží pro fakturaci
 4. Právní základ pro zpracování požadavku a dané služby pro Uživatele je plnění právních povinností, zejména zákona o účetnictví a zákona o archivaci.
 5. Uživatel může Správci také poskytnout telefonní kontakt, a to za účelem využití technické podpory. Pokud si Uživatel nepřeje poskytnout kontakt na telefonní spojení, je možné Aplikaci i bez tohoto údaje Aplikaci využívat.
 6. Na webových stránkách Aplikace Provozovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Toto se již netýká používání samotné Aplikace po přihlášení. Bližší informace o Cookies naleznete zde.

3. Jak s údaji pracujeme a kde je zpracováváme

 1. Veškeré údaje včetně samotných dat Aplikace jsou uloženy na centrálních serverech či případně na záložních serverech Provozovatele. Provozovatel využívá pro provoz fyzických serverů hosting poskytovaný firmou Avatech s.r.o. Toto neplatí pro lokální instalace.
 2. Přístup k serverům májí pouze Provozovatelem pověřené osoby a to výhradně za účelem technické správy serverů. Žádná třetí strana nemá přístup k těmto datům.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se jedná o čl. 30, Záznamy o činnostech zpracování.
 4. Naše Aplikace není určena dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat. V případě, že Uživatel zpracovává v rámci Aplikace údaje o osobách mladších 16 let, doporučujeme, aby kontaktoval zákaznickou podporu pro návrh tarifu Aplikace, která splňuje bezpečnostní opatření pro soulad nařízení GDPR.
 5. Veškeré údaje včetně samotných dat Aplikace jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

4. Práva Uživatele

 1. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v závěru těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.
 2. Uživatel má právo:
  • Na přístup k osobním údajům
  • Na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo podat stížnost dozorovému úřadu, kontaktní údaje zde.
 3. Převážnou část těchto pravomocí může Uživatel provést v rozhraní Aplikace nebo prostřednictvím vzájemné komunikace se zástupci Správce.

5. Lhůty pro výmaz dat

 1. V rámci procesů zpracování osobních údajů vyjmenovaných v čl. 2 těchto Zásad jednotlivé údaje evidujeme pouze po nezbytnou dobu dle jednotlivých právních předpisů:
  • Pro zajištění provozu Aplikace eviduje Správce veškeré údaje do ukončení licence ze strany Uživatele, do 60 dnů se veškerá tato data odstraní i ze zálohovacích center. V případě pozastavení užívání této Aplikace ze strany Uživatele doporučujeme si veškerá data zálohovat.
  • Pro zpracování požadavku a dané služby pro Uživatele se evidují fakturační a platební údaje po dobu nezbytnou pro daňové a finanční kontroly, pokud není jiným zákonem uvedeno jinak. Standartní doba archivace je 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
  • Pro zpracování využití technické podpory se tyto údaje evidují do ukončení licenčního vztahu s daným Uživatelem, nebo v případě že Uživatel zakáže zpracování těchto údajů.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto Zásad.
 2. Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovatel součinnost nezbytnou pro plnění těchto Zásad.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady bez předchozího upozornění.
 4. Aktuální verze Zásad je vždy k dispozici na www.startbss.com
 5. Tato aktualizace Zásad nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 4. 2022.

 

Kontaktní údaje Správce:

Email: frantisek.danek@startbss.com

Tel.: +420 602 231 184