Partnerský program - podmínky

 

Podmínky partnerského programu systému StartBSS.com (dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky použití partnerského programu upravují vztah mezi účastníkem Partnerského programu (dále jen Partner) a firmou Qsiga s.r.o., se sídlem Suchý vršek 2107/30, 158 00 Praha 5, IČO: 29009235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 159620 (dále jen „Provozovatel“).

2. Partner

 1. Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Partnerského programu a je přijat za partnera Provozovatelem. Registrací do programu Partner dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb souhlas se zpracováním osobních údajů firmou Qsiga s.r.o.. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

3. Registrace

 1. Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu.
 2. Registrací získává Partner plnohodnotný partnerský profil systému START BSS, který má Partner k dispozici pro testovací a prezentační účely a také ho může používat i pro své soukromé podnikání po dobu partnerského vztahu.
 3. Partner je povinnen se při používání partnerského profilu START BSS řídit obchodním podmínkami jako běžní úživatelé systému.

4. Podmínky spolupráce

 1. Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na propagaci systému START BSS za účelem registrace nových úživatelů. Partner aktivně propaguje systém START BSS a v případě zájmu uživatle zaregistruje tohoto uživatele do systému pod svým partnerským účtem.
 2. Pokud se nový uživatel stane po uplynutí zkušebního období platícím uživatelem, tak má Partner právo na provize.
 3. Pokud nebude registrace provedena pod partnerským účtem, tak nový uživatel nebude spojen s Partnerem a tudíž Partner nebude moci nárokovat za tohoto uživatele provize.
 4. Přehled jednotlivých uživatelů zaregistrovaných Partnerem vidí Partner ve svém partnerském účtu. Partner je povinnen si své údaje kontrolovat a v případě nejasností předem informovat Provozovatele.
 5. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce. Spolupráce může být s okamžitou platností zrušena v případě, že Partner porušil podmínky Partnerského programu. V takovém případě ztrácí Partner nárok na doposud nevyplacené provize.
 6. Provozovatel může zrušit partnerskou spolupráci s Partnere pokud Partner nevykazuje aktivitu ve smyslu propagace systému START BSS, ale pouze používá získaný profil pro soukromé účely. V takovém případě Provozovatel navrhne Partnerovi přechod z partnerské licence na jiný typ uživatelské licence.

5. Provize

 1. Partner má právo na provizi za jím zaregistrovaného uživatele, který se stane po uplynutí zkušebního období platícím uživatelem. Výše provize je následující:
  • 25% z prvního roku z každé licence
  • 10% z druhého roku z každé licence
  • 5% z dalších let z každé licence
 2. Provize za prodané licence se nevyplácí dříve než po 30 dnech od zaplacení licence uživatelem. Provize se vyplací zpravidla kvartálně a to vždy za předchozí kvartál. Výši aktuální možné provize vidí Partner ve svém partnerském účtu.
 3. Provize Partnera může být stornována v případě, že licence jím zaregistrovaného uživatele bylo z jakýchkoliv důvodů nutné stornovat. Nárok na provizi také zaniká v případě, že Partner poruší podmínky Partnerského programu.
 4. Provize bude Partnerovi vyplacena na základě jím vystavené faktury s měsíční splatností od vystavení. Faktura se vystavuje na provize za předchozí kvartál a to v případě, že celková výše fakturovaných provizí získaných Partnerem dosáhla částku alespoň 1000 Kč.
 5. Při zrušení spolupráce, nebyla-li tato zrušena z důvodu porušení podmínek Partnerského programu, se zbylá provize ke dni zrušení vyplácí na základě vystavené faktury s měsíční splatností.
 6. Partnerům bez živnostenského listu umožňujeme výplatu provizí na základě Smlouvy o zprostředkování.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných registrací a jejich odpovídajících licencí přes jeho partnerský účet.
 2. Provozovatel se zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv změnit. V případě změny podmínek bude Partner informován prostřednictvím emailu nejpozději do 10 pracovních dní. V případě, že Partner nové podmínky nepřijme, bude spolupráce ukončena. V takovém případě neztrácí Partner nárok na doposud nevyplacené provize.
 2. V případě, že jsou tyto Podmínky k dispozici ve více jazykových verzích, má v případě rozporů přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost překladu Podmínek do jiných jazyků.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 1. 2020.